Missie en Visie

De missie, visie en kernwaarden van de BamBoe

Missie

De Bamboe is een organisatie met een brede expertise op het gebied van (ortho)pedagogische en psychosociale hulpverlening met oog voor kwaliteit. Wij zijn een centrum voor maatschappelijke ondersteuning en participatie met een betrokken en eigentijdse werkwijze. Onze cliënten staan hierin altijd centraal en het aansluiten bij de cliënt is een van onze speerpunten. Bij de BamBoe kijken we niet alleen naar het doel of de hulpvraag maar proberen we zoveel mogelijk een beeld te krijgen van alle factoren die invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van de cliënt. Onze oprecht betrokken werkwijze en de passie van onze hulpverleners resulteren in betere ontwikkeling van de cliënt en vaak kortere zorgtrajecten. De missie van de BamBoe is samen te vatten in het bewerkstelligen dat cliënten mee kunnen doen in de maatschappij, op de manier die bij de cliënt past en op een wijze waar de cliënt zich gelukkig bij voelt. Binnen de BamBoe werken we integraal, zijn flexibel en hebben geen 9-tot-5 mentaliteit.

Visie Hulpverlening

De BamBoe richt zich op de behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen. De BamBoe biedt (ortho)pedagogische en psychosociale hulpverlening aan mensen met psychische en/of licht verstandelijke beperkingen. Binnen de BamBoe werken professionals met verschillende expertises zodat wij binnen de hulpverlening aan de cliënten vrijwel elke individuele hulpvraag kunnen beantwoorden. We doen dit door de cliënt centraal te zetten en aan te sluiten bij de wensen en de capaciteiten van de cliënt om zo de kans van slagen te bevorderen. Onze werkwijze is zoveel mogelijk integraal. Naast de individuele begeleiding en behandeling worden ook gezins-ondersteuning en trainingen voor kleine groepen geboden.

Wij vertalen deze aanpak in een cyclisch proces:

  • Er wordt een begeleidings- of behandel-plan opgesteld.
  • Er wordt integraal samengewerkt met andere organisaties die betrokken zijn bij de cliënt waardoor iedereen samenwerkt ten behoeve van de doelen van de cliënt.
  • Regelmatige evaluaties met de cliënt om zicht te houden op de voortgang. Waarna gerichte doelen gesteld kunnen worden, die samen met andere betrokkenen nagestreefd kunnen worden.
Visie Dagbesteding

Binnen de BamBoe worden twee vormen van dagbesteding geboden, namelijk arbeidsgerichte dagbesteding en activeringsgerichte dagbesteding . Cliënten met uiteenlopende problematiek vinden hier dagbesteding op doordeweekse dagen en deels ook op zaterdagen. Afhankelijk van de ontwikkeling en de wensen van de cliënt worden een variatie van verschillende activiteiten geboden zodat de cliënt kan ontdekken waar de mogelijkheden, kwaliteiten en passie liggen. Bij de arbeidsgerichte dagbesteding is dit gekoppeld aan leerdoelen en werkervaring met als uiteindelijke doel de cliënt een participatie-traject te kunnen bieden. De activeringsgerichte dagbesteding is met name gericht op een zinvolle dagbesteding voor cliënten die geen of nauwelijks perspectief hebben op de arbeidsmarkt. Alle cliënten worden vanaf een 0-meting gevolgd in de ontwikkeling , sociale vaardigheden en zelfredzaamheid. Uit de rapportages ontstaat een goed beeld over de ontwikkeling van de cliënt en waar groei te realiseren is met extra begeleiding.

Arbeidsgerichte dagbesteding
De arbeidsgerichte dagbesteding is geheel afgestemd op de ontwikkeling en vaardigheden van de cliënt. Naast begeleiding binnen de dagbesteding zal geprobeerd worden een beeld te krijgen over andere factoren waar ondersteuning nodig is en geboden kan worden, die de kans van slagen bevorderen.

Activeringsgerichte dagbesteding
De activeringsgerichte dagbesteding is gericht op recreatieve-, sportieve-, muzikale-, creatieve- en sociaal-culturele activiteiten, zonder enige prestatiedruk. Hierbij staan ontmoeting en een positieve beleving voor de cliënt voorop. Binnen de belevingsgerichte dagbesteding is tevens aandacht voor het maatschappelijke en sociale leven na of buiten de dagbesteding.

Kernwaarden

Onze waarden geven aan wat een cliënt (en de overige stakeholders) van ons mogen verwachten. Elke hieronder genoemde waarde sluit aan op onze belangrijkste kernwaarde, namelijk dat onze cliënt centraal staat en het aansluiten bij de cliënt essentieel is. De primaire functie van de BamBoe is cliënten te begeleiden of behandelen met een hulpvraag en te ondersteunen in het verwerven en behouden van hun zelfstandigheid in de samenleving te stimuleren. Daarmee hebben en houden cliënten de regie over hun eigen leven. Mee kunnen doen in de maatschappij, ieder op zijn eigen manier, is waar wij voor gaan.

  • Samen komen we verder, communiceren is daarin belangrijk.
  • Een veilige omgeving voor groei en ontwikkeling.
  • De BamBoe is flexibel, de cliënt staat centraal en houd de regie.
  • Doelen zijn belangrijk, de BamBoe werkt doelgericht.
  • Vertrouwen winnen wij door aan te sluiten bij de cliënt.