Scroll Top

Kwaliteitsstatuut GGZ

Cognitieve gedragstherapie | CGT | Judith Jong | de BamBoe | Franeker

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden Format C

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: Judith Jong
BIG-registraties: 19928682825
Overige kwalificaties: GZ-psycholoog, CGT, EMDR, Lichaamsgericht psychotherapeut
Basisopleiding: GZ-psychologie, Orthopedagogiek
Persoonlijk e-mailadres: judithjong@debamboe.frl
AGB-code persoonlijk: 94115902

Praktijk informatie

Naam praktijk zoals bekend bij KVK: de BamBoe | Expertisecentrum Stress en Trauma gerelateerde GGZ
E-mailadres: info@debamboe.frl
KvK nummer: 91985277
Website: www.debamboe.frl
AGB-code praktijk: 94068115

2. Biedt zorg aan in

Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.
2a.
Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
de generalistische basis-ggz
de gespecialiseerde-ggz
2b.
Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
Categorie A
Categorie B

3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod

Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
3a.
Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie en werkwijze van de zorgpraktijk en hoe uw patiënten/cliëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: op welke problematiek/doelgroep richt de praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.:

Het expertisecentrum van de BamBoe richt zich op de behandeling van trauma en stress gerelateerde klachten. Hierbij is te denken aan PTSS, chronische lichamelijke pijnklachten (zonder eenduidige medische oorzaak), langdurige stressklachten tot uiting komend in een burn-out, angststoornissen, het hebben van een overprikkeld brein, etc. Binnen ons expertisecentrum hanteren we een holistische visie. Ik beschouw de mens als geheel en dat maakt dat er zowel aandacht is voor lichaam, geest, gevoelens en gedachten als ook verlangens (zingeving). Hierbij staat de therapeutische relatie centraal. Dit betekent dat ik niet zozeer klachtgericht maar vooral persoonsgericht de cliënten benader. Ik vind het belangrijk dat mensen zich binnen de BamBoe zich op hun gemak voelen en we samen bekijken welke therapievorm het meest passend is. Naast lichaamsgerichte interventies, worden de gebruikelijke evidenced based methodes ingezet zoals CGT, EMDR en ACT.
3b.
Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:

Stress, Trauma, PTSS, Depressie, Angststoornissen, Burn-out

4. Samenstelling van de praktijk

Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:

Indicerend regiebehandelaar

Naam: Judith Jong
BIG-registratienummer: 19928682825

Coördinerend regiebehandelaar

Naam: Judith Jong
BIG-registratienummer: 19928682825

5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk

5a.
Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:

Collega psychologen en -psychotherapeuten ggz-instellingen (intervisie)
5b.
Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):

Collega’s werkzaam als Psychiater, GZ psycholoog, Orthopedagoog generalist, Psychotherapeut.
5c.
Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk, tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Opschaling, consultatie en medicatie
5d.
Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Huisartsenpraktijk of GGZ crisisdienst.
5e.
Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat mensen met complexe problematiek (zoals persoonlijkheidsstoornissen of complex trauma) doorverwezen worden naar een multidisciplinair team binnen de GGZ waar bijvoorbeeld ook een psychiater betrokken is. Complexere problematiek is niet passend binnen het expertisecentrum van de BamBoe.
5f.
Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder:
Ik heb een lerend netwerk binnen MoleMann Mental Health waar ik intervisie volg met collega GZ psychologen.
5g.
Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:
1x per 6 weken intervisie

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Ja

7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief:
https://debamboe.frl/behandeltarieven

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging (aanvinken wat van toepassing is:
HKZ gecertificeerd
Intervisies en bij- en nascholing
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep: www.nvgzp.nl

9. Klachten- en geschillenregeling

Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Het klachten-regelement is gepubliceerd op de website. De eerste stap is om er bij een klacht samen uit te komen, lukt dit niet dan zal de klachtenfunctionaris binnen de BamBoe, Perry van Zon, bemiddelen bij de klacht. Is de klacht van die aard dat bemiddeling onvoldoende blijkt, dan kunnen cliënten met hun klacht terecht bij de klachtenfunctionaris van de NVGzP, te bereiken via klachten@nvgzp.nl
Wanneer cliënten er niet uit komen via de klachtenfunctionaris of klachtencommissie, kan er een beroep worden gedaan op de geschillencommissie. De Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; de geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg. (www.degeschillencommissiezorg.nl)

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a.
Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij:
Er is vooraf geen vervangend behandelaar aangesteld. Gezien binnen de BamBoe geen complexere problematiek wordt behandeld is het ook mogelijk dat een sessie tijdens vakantie geen doorgang heeft. Bij langdurige afwezigheid zal de zorgcoördinator binnen de BamBoe zorgdragen voor de inzet van een vervangend behandelaar.
10b.
Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:
Binnen de BamBoe zijn meerdere vennoten, er zal bij overlijden een vervangende behandelaar worden gezocht. In geval van een calamiteit waardoor de locatie niet gebruikt kan worden, zouden we uit kunnen wijken naar één van onze andere locaties.

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document:
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.debamboe.frl/wachttijden-behandeling
Link naar wachttijden voor diagnostiek: www.debamboe.frl/wachttijden-diagnostiek

12. Aanmelding en intake

12a.
De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt):

Het secretariaat van de BamBoe is op werkdagen en tijdens kantooruren bereikbaar voor informatie en aanmelding. Daarnaast kan de aanmelding gedaan worden via de website. Het secretariaat beheert agenda’s en kan een afspraak voor de intake plannen met de behandelaar. Het verdere contact verloopt rechtstreeks tussen de cliënt en de behandelaar.
12b.
Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:

Uiteraard verwijs ik de cliënt door naar een andere zorgaanbieder met een passender zorgaanbod voor de cliënt.

13. Behandeling

13a.
De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):

Ja
13b.
Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:

Ja
13c.
Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
Ik evalueer regelmatig het verloop en effectiviteit van de behandeling. Elke 6 maanden of elke 12 maanden, afhankelijk van de zwaarte van de inzet, volgt een evaluatieverslag welke besproken wordt met de cliënt. Daarbij werk ik systeemgericht. De naasten worden betrokken in de behandeling en kunnen als belangrijke steunbronnen in worden gezet, uiteraard wanneer de cliënt dit zinvol vindt en hier toestemming voor heeft gegeven.
13d.
De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Tussentijdse (voortgangs)evaluaties en afsluitbrief met adviezen om het geleerde ook vast te kunnen houden. Indien gewenst worden ook vragenlijsten afgenomen zoals de 4DKL. De huisarts (of andere verwijzer) wordt middels de afsluitbrief op de hoogte gesteld, mits de cliënt hier toestemming voor heeft verleend.
13e.
Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten, medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
Afhankelijk van de zwaarte van de inzet, elke maand tot elke 6 maanden.
13f.
Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe):
Middels schaalscores uit het oplossingsgericht werken maar ook bij start en na afloop van de sessie. Minstens één keer per jaar volgt een kort cliënttevredenheidsonderzoek middels een formulier, eens per 5 jaar volgt een groot geanonimiseerd cliënttevredenheidsonderzoek.

14. Afsluiting/nazorg

14a.
Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja
14b.
De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja, middels een afsluitbrief
14c.
Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

15. Omgang met patiëntgegevens

15a.
Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals
Ja, hiervoor ondertekent de cliënt een toestemmingsformulier
15b.
In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):
Ja, ik hanteer het stappenplan van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
15c.
Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/NZa:
Ja

III. Ondertekening

Naam: Judith Jong
Plaats: Franeker
Datum: 01-07-2024

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:
Ja

Behandelaar

Judith Jong | Orthopedagoog dagbesteding | Zorgorganisatie de BamBoe

Judtih Jong
Praktijkhouder de BamBoe | Stress en Trauma gerelateerde GGZ

Dit kwaliteitsstatuut downloaden kan hier